DOPRAVA ZDARMA už od 39,90 € pri platbe kartou. (Neplatí pri doprave ,,Slovak Parcel Service - objemné balíky").

Podmienky ochrany osobných údajov

 

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „Nariadenie“ a „Zákon“)

 

  1. Základné pojmy

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

 

Osobné údaje: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,) alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Spracúvanie osobných údajov: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ: každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľom môže byť orgán štátnej alebo územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá je poverená spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa, a to na základe písomnej zmluvy.

Súhlas dotknutej osoby: akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

  1. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom osobných údajov je KANSKY a.s., IČO: 48 083 267 so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02 (ďalej len: prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

adresa: Žižkova 9, 811 02 Bratislava email: info@organicabeauty.eu,  telefón: +421 907 564 189

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

meno: Mgr. Lucia Kanská

email: info@organicabeauty.eu

telefón: +421 907 564 189

 

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania osobných údajov je:

  1. a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  2. b) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním osobných údajov,
  3. c) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Účelom spracovania osobných údajov je:

  1. a) riadne plnenie zmluvy - vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom,
  2. b) oprávnený záujem prevádzkovateľa - zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy a zmluvnou požiadavkou, pričom neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy a nemožnosť jej plnenia.

  1. Rozsah spracúvaných údajov a doba ich uchovávania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie vymedzeného účelu, a to najmä v rozsahu: Meno a Priezvisko, Email, Adresa bydliska, Telefónne číslo.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov a tiež na účely archivácie, najdlhšie po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Pokiaľ boli osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, doba ich uchovávania je 5 rokov, pokiaľ v tejto lehote nedôjde k odvolaniu súhlasu.

  1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnemu príjemcovi a ani do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

  1. Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov tieto práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa písomným oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o Vás spracúval do odvolania.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás prevádzkovateľ má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej elektronickej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.

Právo na opravu - prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás má k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte prevádzkovateľa požiadať, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ o Vás získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude možné Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať, aby prevádzkovateľ prestal používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje prevádzkovateľ ďalej nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste mu poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ od Vás získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

VII. Automatizované individuálne rozhodovanie

Rozhodnutím založeným na automatizovanom spracúvaní osobných údajov je také rozhodnutie, ktoré je za využitia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby vykonané a vydané bez zásahu človeka. Ide o generovanie takého rozhodnutia zo strany prevádzkovateľa, ktoré je riadené algoritmom, to znamená, že sa vopred nastavia parametre, ktoré dotknutá osoba odovzdá a ktoré sa do algoritmu zadajú, vstupné dáta, následne celý proces vyhodnocovania prebehne bez ľudského zásahu, automatizovane.

Prevádzkovateľ pri svojej činnosti využíva automatizované individuálne rozhodovanie.

 

VIII. Záverečné ustanovenia a súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak pri registrácii odkliknete políčko „Prečítal(a) som a súhlasím s Podmienkami použitia aplikácie Internetový obchodvyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov o Vašej osobe v zmysle Zákona a Nariadenia, a to na účely vymedzené v tomto dokumente.

Uvedeným odkliknutím tiež vyjadrujete svoj výslovný súhlas na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že o podmienkach ochrany osobných údajov, svojich právach dotknutej osoby a tiež dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje bola informovaná.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2019