DOPRAVA ZDARMA už od 39,90 € pri platbe kartou. (Neplatí pri doprave ,,Slovak Parcel Service - objemné balíky").

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpu tovarov prostredníctvom internetového obchodu www.organicabeauty.eu

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej aj ako „VOP“ ) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod na doméne s názvom www.organicabeauty.eu a kupujúcim pri nakupovaní tovarov prostredníctvom internetovej domény www.organicabeauty.eu
 2. Predmetom predaja v internetovom obchode na doméne www.organicabeauty.eu sú rôzne druhy kozmetiky.
 3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a daného času účinnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa.
 4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
 5. Pokiaľ je kupujúci podnikateľský subjekt, tzn. nie je spotrebiteľom, nepoužijú sa na vzájomné vzťahy predávajúceho akupujúceho právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, a ani ustanovenia týchto VOP, ktoré svojím účelom a charakterom slúžia na ochranu spotrebiteľa.

  

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

 

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu na doméne organicabeauty.eu je obchodná spoločnosť KANSKY a.s., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 48 083 267, DIČ: 2120059634, IČ DPH: SK2120059634, Zápis: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 6640/B (ďalej len „predávajúci“).

 

Predávajúci je platiteľom DPH.

 

Kontaktné údaje:

telefón: +421 907 564 189

e-mail: info@organicabeauty.eu

bankový účet IBAN: SK88 1100 0000 0029 4407 0849,

vedený v TATRA BANKA a.s.

 

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru.  

 

 1. Kupujúcim je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim, pri kúpe tovarov prostredníctvom internetového obchodu na doméne organicabeauty.eu
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne organicabeauty.eu na priamu osobnú spotrebu a ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Tovarom je produkt alebo služba, ktoré sú v ponuke internetového obchodu na doméne organicabeauty.eu; opis tovaru je uvedený pri jednotlivých tovaroch na doméne www.organicabeauty.eu; predávajúci je viazaný svojou ponukou do vypredania zásob.
 4. Objednávka jednotlivých tovarov sa realizuje prostredníctvom nákupných košíkov a následným vyplnením objednávkového formulára na doméne organicabeauty.eu.
 5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie údajov uvedených vo formulári a zaslanie objednávky kliknutím na tlačidlo objednať (návrh kúpnej zmluvy). Objednávka sa stáva záväznou zaslaním potvrdenia objednávky predávajúcim na e-mail kupujúceho najneskôr do 24 hodín (akceptácia kúpnej zmluvy).
 6. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

  

Článok III.

Registrácia a užívateľský účet

 

 1. Pre prístup do užívateľského rozhrania musí byť kupujúci registrovaný. Registráciu kupujúceho robí administrátor webu a to na základe údajov vyplnených kupujúcim do registračného formulára. Po úspešnej registrácii môže kupujúci zo svojho užívateľského účtu objednávať tovar, spravovať objednávky, písať komentáre a robiť ďalšie úkony, ktoré webové rozhranie umožňuje.
 2. Kupujúci je povinný uvádzať pri registrácii a objednávaní tovaru pravdivé a správne údaje, ktoré sú predávajúcim považované za správne a úplné. Kupujúci je povinný zmenu údajov uvedených v jeho užívateľskom účte oznamovať predávajúcemu v lehote bez zbytočných dokladov potom, ako taká zmena nastala.
 3. Prístup kupujúceho k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci sa zaväzuje a je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch slúžiacich k prístupu do jeho užívateľského účtu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie povinností kupujúceho.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo bez náhrady zrušiť kupujúcemu užívateľský účet a to v prípade, že užívateľský účet kupujúceho je dlhšie ako jeden rok neaktívny alebo kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, vrátane povinností vyplývajúcich z obchodných podmienok.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite. Prevádzka môže byť prerušená v dôsledku nutnej údržby hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 6. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je pri registrácii povinný preukázať, že je podnikateľským subjektom a to zaslaním na e-mail info@organicabeauty.eu predávajúceho či predložením výpisu zo živnostenského, obchodného či z iného verejného registra slúžiaceho k registrácii podnikateľských subjektov.

 

Článok IV.

Cena a dodacie podmienky

 

 1. Ceny jednotlivých tovarov sú uvedené s DPH pri každom tovare, ktorý sa nachádza v ponuke na internetovej doméne organicabeauty.eu. Z aktuálnych cien je predávajúci oprávnený poskytnúť kupujúcemu zľavu a to v závislosti na množstve objednaného tovaru alebo v závislosti na predchádzajúcich nákupoch kupujúceho.
 2. V cene za tovar nie je zahrnuté poštovné a balné, ktoré je osobitne uvedené na webovom rozhraní, a ktorého výška je závislá od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru.
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplatenia ceny za tovar.
 4. Podľa výberu spôsobu dodania tovaru je možné okrem spôsobov uvedených na webovom rozhraní alebo individuálne dohodnutých zaplatiť kúpnu cenu za tovar bankovým prevodom na účet predávajúceho, platbou na dobierku alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru kupujúcim.
 5. Tovary objednané prostredníctvom objednávkového formulára na organicabeauty.eu budú dodané v čo najkratšom čase, najneskôr v lehote 7 pracovných dní na adresu uvedenú kupujúcim v objednávkovom formulári od potvrdenia objednávky predávajúcim pri platbe na dobierku alebo od pripísania kúpnej ceny za tovar na bankový účet predávajúceho. O každej prípadnej zmene dodacej lehoty bude kupujúci informovaný. Pri jednotlivých tovaroch môžu byť dodacie lehoty upravené odlišne od predchádzajúcej vety.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej dodacej lehote alebo nemožnosti dodať tovar je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu na strane dopravcu.
 7. Kupujúci má taktiež možnosť osobného prevzatia tovaru na výdajnom mieste spoločnosti.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov tak, že nové ceny sa stávajú pre kupujúceho záväzné dňom ich uverejnenia. Takýto postup sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný, s výnimkou prípadov, ak došlo k zjavnej chybe pri uvedení kúpnej ceny, ktorá sa výrazne odlišuje od priemerných cien na trhu; v takom prípade je kupujúci oprávnený novú cenu odmietnuť a objednávku zrušiť, pričom rovnaké právo zrušiť objednávku má aj predávajúci.
 9. Pri platbe prevodom na bankový účet predávajúceho bude predávajúcemu zaslaná zálohová faktúra na jeho elektronickú adresu. Po jej uhradení bude vystavená riadna faktúra, ktorá bude kupujúcemu zaslaná spolu s
 • Pokiaľ je kupujúci podnikateľským subjektom, (tzn. nie je spotrebiteľom) v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny vzniká predávajúcemu nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ktorá je vo výške 0,5% zdlžnej čiastky za každý deň omeškania, tým nie sú dotknuté nároky predávajúceho zo zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

  

Článok IV.

Kúpna zmluva, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až momentom úplného zaplatenia ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára prostredníctvom webového rozhrania zaslaním objednávky kupujúcim prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára alebo odoslania emailu na adresu info@organicabeauty.eu v ktorom dôjde k presnej špecifikácii druhu a množstva objednávaného tovaru.
 4. Predávajúci po prijatí objednávky (v pracovných dňoch včase od 09:00 do 18:00) potvrdí jej prijatie formou zaslaného potvrdenia na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim.

 

Článok V.

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej v čl. II týchto VOP alebo

b) e-mailom na adrese info@organicabeauty.eu

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v čl. II týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zodpovedá spotrebiteľ.

Výnimkou je tovar, ktorý bol prispôsobený či vyrobený podľa vašich požiadaviek (napr. obal s gravírovaním) a nie je možné vrátiť tovar z hygienických dôvodov(napr. otvorené kozmetické a iné výrobky, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou). 

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamovalebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

f) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Dôvody odstúpenia od zmluvy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ je kupujúci podnikateľom alebo príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom.

 

Článok VI.

Reklamačné podmienky a záruka

 1. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.
 2. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovare.
 3. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
 4. Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@organicabeauty.eu alebo na tel. čísle +421 907 564 189. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu KANSKY a. s., Svätoplukova 37/D, 040 01 Košice spolu s vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že vyplňujete formulár bez pomoci nášho personálu, nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia
 5. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s vami spojiť aj telefonicky.
 6. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.
 7. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.

 

Článok VII.

Sankcie za neprevzatie zásielky

 

 1. V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim, ktorej obsahom je objednaný tovar, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 €. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Zmluvnú pokutu je kupujúci povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre. Touto zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v prípade, ak mu škoda vznikne.

   

Článok IX.

Poučenie spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporu

 

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ a predávajúcim.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Článok X.

Doručovanie

 

 1. Korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa voľby odosielateľa ). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte, predávajúcemu je doručovaná na kontaktné údaje uvedené v záverečných ustanoveniach obchodných podmienok.
 2. Správa je doručená :

- V prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty: integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

- v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

- v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky,

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty 15 dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi k prevzatí uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že adresát o uložení nevedel.

  

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú umiestnené na internetovej stránke organicabeauty.eu.
 3. Všeobecné obchodné podmienky sa použijú v znení platnom v čase objednávky na všetky zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, pričom tieto podmienky sú považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť, doplniť alebo upraviť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to podľa vlastného uváženia. Na objednávky realizované pred zmenou obchodných podmienok sa vzťahujú pôvodné obchodné podmienky.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 01.10.2019

 

V Bratislave, dňa 30.09.2019

 

 

 

KANSKY a.s.

 

 

Príloha č. 1 k VOP www.organicabeauty.eu

Odstúpenie od zmluvy - vzorový formulár na stiahnutie